SKOLEFRITIDSORDNING  PÅ SATRUP DANSKE SKOLE

I vores SFO arbejder vi med et anerkendende børnesyn på baggrund af Skoleforeningens Mål formuleret i Trivsels- og beskyttelseskonceptet fra 2013:

DANSK PÆDAGOGIK - vi driver dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere.
LÆRING OG DANNELSE - vi fremmer oplevelse, virkelyst og fordybelse og søger herved at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære, så der skabes tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
TRIVSEL oG UDVIKLING - vi skaber et trygt miljø, der tilgodser den enkeltes elementære behov, medvirker til den enkeltes alsidige personlighedsudvikling og styrker den enkeltes selvværd, selvstændighed og evne til at samarbejde.
DEMOKRATI OG FÆLLESSKAB - vi forbereder til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter samt fremmer bevidstheden om samhørighed med den danske befolkningsdel i Sydslesvig og det danske folk.
KULTURKOMPETENCE - vi formidler dansk sprog og kultur, dygtiggør samtidig til at leve og virke i det tyske samfund og bidrager til forståelse for andre kulturer.
 

Leg- og læreprocessen:

- Vi tilbyder aktiviteter som styrker de sociale kompetencer.

- Vi bekræfter at barnet bliver set, hørt og forstået.

- Vi vil gerne bidrage til at barnets selvtillid og at den enkeltes selvstændighed videreudvikles, hertil hører mulighed for kreativ udfoldelse og fri leg. Børnene får lov til at afprøve kræfter i samspil med hinanden og forskellige lege udendørs og i skolens idrætshal.

- Den voksne forholder sig guidende og hjælpende. I konfliktsituationer ser vi os som      mæglere - målet er altid at barnet selv finder frem til løsninger.

Vi lægger vægt på følgende værdier:

Struktur 

SFOens arbejde er struktureret i en fastlagt månedsplan, der bygger på ugentlige faste ritualer og aktiviteter. Hermed skaber vi trygge rammer og en rytme der gavner børnenes trivsel og sundhed. Der er både fokus på regelmæssig bevægelse og naturoplevelse, men også på madlavning og formningsaktiviteter.

Relation

Relationer skaber fællesskaber og samhørighed, og vi vægter derfor i SFOen, at børn får mulighed for at indgå i relationer med både børn og voksne.  Der er altid mulighed for at lege med venner, slappe af efter skoletiden eller hyggelæse sammen med andre.

Lektietid

Vores SFO sørger for, at der er mulighed for tid, fred og rum, til at lave lektier. Der er afsat en daglig tidsramme på en halv time mellem 14.15-og 14.45. Lektielæsningen foregår i klasseværelserne i skolebygningen i mindre grupper. Lektielæsningen bliver understøttet af én pædagogmedhjælper pr. gruppe. Bliver et barn ikke færdig med lektierne inden for den afsatte tidsramme, må lektierne færdiggøres i hjemmet. Børnene understøttes, men lektier rettes ikke i SFO. 

Vejen til SFOen

Tilmeldingen er gældende for et år af gangen, derfor skal der hvert år udfyldes en ny tilmelding for det kommende skoleår, henholdsvis første gang for nye forældre.

I foråret bliver der hvert år delt et spørgeskema ud til alle forældre vedrørende skolefritidsordninger på skolerne. Skemaet giver et overblik over hvilke pasningsbehov der er for det kommende skoleår.

Husk at indrette en automatisk overførselsaftale (Dauerauftrag). Indbetalingen skal finde sted mellem den 1. til 5. dag i hver måned. Betalingen går fra august i et indeværende skoleår og til og med juli i det følgende år.. Forældrebidraget er p.t. fastsat til 67,00 € pr. måned og med søskenderabat 46,90 € pr. måned.

Forældrebidraget overføres på skolens konto:

Union Bank

IBAN: DE 28 2152 0100 0002 04 17 66

BLZ: 21520100

Mærket : SFO-bidrag, NAVN

Vi glæder os til at modtage jeres børn i vores skolefritidsordning også kaldt SFO,

Der er i alt to voksne i SFO-en, som dagligt er sammen med jeres børn.

Der føres en daglig mødeprotokol. Hvis der er ændringer f.eks. angående afhentningsperson eller lignende kan I altid sige det ved afhentningen dagen før, skrive det i kontaktbogen eller ringe til skolen inden SFO-ens start.

Skolefritidsordningens åbningstider er: man. – fred. fra kl. 11.15 indtil kl.15.45.

Gæstebørn er ligeledes velkomne og betaler kontant 4,50 pr. dag.

4842

Kontakt: Ute Wietz, ansvarshavende for den daglige ledelse.

4844

Michaela Weingandt, pædagogmedhjælper